Fokus en omvang

Ons mandaat

Die hoofdoel van die SATNT is om die natuurwetenskap en tegnologie veral in Suid-Afrika te bevorder deur oop-toegang eweknie-beoordeelde publikasies maar om terselfdertyd ‘n geleentheid te skep vir Afrikaanssprekende wetenskaplikes om hulle navorsingsresultate in hulle moedertaal te publiseer. Op hierdie wyse word die Afrikaanse Wetenskaplike vaktaal ook onderhou en uitgebou. 

Portuuroorsigproses

Ons strategie

Die Redaksie verwelkom gevolglik goeie gehalte manuskripte oor die wye gebied van die natuurwetenskappe en die tegnologie in Afrikaans. Manuskripte sal na aanvaarding onmiddelik aan lyn verskyn en aan die einde van elke jaar as ‘n harde kopie gepubliseer word.  Goeie gehalte Engelse manuskripte is ook welkom en sal slegs aan-lyn beskikbaar wees as addisionele lêers wat internasionaal toeganklik sal wees. Die Engelse manuskripte sal ook na internasionale keurders gestuur word vir evaluering en, indien aanvaar, in Afrikaans vertaal word. Alle manuskripte van SATNT wat reeds verskyn het, is onder die Argief skakel, beskikbaar. Aan die einde van elke jaar word slegs die Afrikaanse manuskripte in gedrukte vorm gepubliseer en aan alle lede van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns gestuur. Die Afrikaanse publikasie en indien daar ‘n Engelse weergawe aanlyn beskikbaar is, sal presies dieselfde verwysing onder die Afrikaanse of Engelse (South African Journal of Science and Technology) titel.

Dit is ook vir Afrikaanssprekende wetenskaplikes belangrik dat hulle resultate internasionaal toeganklik moet wees ter wille van die uitbouing van die wetenskap en die sitering van hulle publikasies.  Die oplossing wat die SATNT met uitstekende finansiële ondersteuning van ons borge aanbied is dus om manuskripte as gedrukte kopieë een keer per jaar in Afrikaans te publiseer. Die aanlyn uitgawe kan dus ook, indien die manuskrip oorspronklik in Engels aangebied is benewens die Afrikaanse vertaling die volledige manuskrip in Engels bevat.

Oop toegang beleid

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Ons akkreditering en beperking

Alle navorsingspublikasies in die SATNT kwalifiseer vir ‘n subsidie van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) aan die universiteit of navorsingsinstansie.  Die DHOO plaas ‘n beperking dat nie meer as 25% van die totale aantal publikasies in ‘n jaar van een enkele Universiteit of Instituut mag kom nie.  Publikasies van meer as een instansie word onmiddelik na aanvaarding aanlyn gepubliseer, terwyl publikasies van ‘n enkele universiteit aanlyn teruggehou moet word totdat daar voldoende manuskripte reeds ontvang is om nie hierdie beperking te oorskry nie.  Indien daar bv reeds sewe publikasies in totaal aanvaar is, sal ‘n tweede enkel instansie manuskrip van dieselfde Universiteit of Insituut aanlyn gepubliseer kan word.  Outeurs word dus aangemoedig om met kollegas by ander Universiteite of navorsingsinstansies saam te werk.

Ons ondersteuning

Deur die uitstekende borgskappe wat ons ontvang, onder meer van die Hiemstra trust word geen publikasiekostes gehef nie en gepubliseerde manuskripte kan onmiddelik elders by bv ResearchGate geplaas word om die sigbaarheid van die manuskripte te verhoog.

Die redigeerproses is so opgestel dat manuskripte met min moeite aanlyn geplaas, ge-evalueer en geredigeer kan word. Alhoewel die SATNT onder die vaandel van die SAAWK gepubliseer en gefinansier word, word tegniese ondersteuning verleen deur Medpharm, uitgewer van verskeie mediese joernale in Suid-Afrika.

Verspreiding en indeksering

Die volledige teks van elke artikel word onmiddellik en permanent na publikasie in die SATNT in die argiewe van die onderstaande groot bibliografiese databasisse gestoor en alle manuskripte sedert 1982 gepubliseer bly steeds elektronies beskikbaar op www.satnt.ac.za.

DHET SA List, Thomson Reuters Web of Science Other Coverage, BIOSIS Previews, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO Host, GALE, CENGAGE Learning, Google Scholar, ProQuest, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers, Level 1, Portico, Medpharm Library, SA ePublications, Sabinet, South African Government Libraries.

Borge

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns

Joernaal Geskiedenis

Baie welkom by die Webbladsy van die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (SATNT). Die SATNT word uitgegee deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (SAAWK). Die hoofdoelstellings van die SAAWK is die bevordering van die wetenskap, die tegnologie en die kunste asook die bevordering van die gebruik en gehalte van Afrikaans.

Ons geskiedenis

Die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns het van 1922 onder redaksie van dr DF Malherbe verskyn. In 1948 het die Ingenieursafdeling van die SAAWK die Tydskrif van die Ingenieursafdeling van die SAAWK onder redaksie van mnr SA Malan uitgegee. In 1949 word die Tydskrif se mandaat uitgebrei en vervang met Tegnikon onder redaksie van mnr FS Uys.

In 1961 het die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns in twee verdeel in die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, onder redaksie van prof PJ Nienaber en Tydskrif vir Natuurwetenskappe onder redaksie van dr A Strasheim.

In 1982 smelt Tegnikon en die Tydskrif vir Natuurwetenskappe saam om die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie (SATNT) te vorm steeds onder redaksie van dr. Strasheim. Na 2000 was prof JN Eloff die Voorsitter van die Redaksiekomitee. Die eerste elektroniese aanlyn uitgawe het in 2012 verskyn. Tussen 2013 en 2016 was prof JG Maree die Uitvoerende Redakteur en na 2016 was Eloff weer die Uitvoerende Redakteur van die SATNT.